Het Klinket

Ieder kind
is welkom

De vreedzame school | opbrengstgericht
werken | Taalrijke basisschool in Arnhem

Basisschool Het Klinket

Een veilige en leerzame schoolomgeving voor ieder kind in Arnhem

Waar staan we voor?

Ieder kind is anders. Op basisschool Het Klinket kijken we goed naar de behoeften van ieder kind en sluiten daar zo goed mogelijk op aan. Het Klinket profileert zich door het bieden van een veilige omgeving, het inzetten van expliciete directe instructie, differentiatie en groepsdoorbroken werken. Door zicht te hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen werken wij gericht aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs én hoge realistische opbrengsten.

Onze kernwaarden

De vreedzame school

Je veilig voelen is essentieel om tot ontwikkeling te komen. Veiligheid betekent ook dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen. Om zo’n verbindende omgeving te bewerkstelligen, werken wij op basisschool het Klinket met de methode Vreedzame School. De Vreedzame School probeert de cultuur van de omgeving waar het kind in verkeert (klas, school) te beïnvloeden. Wij zien deze omgeving als een leefgemeenschap, als een oefenplaats voor sociale competentie en actief burgerschap.

Taalrijke school

Wij zijn een taalrijke school. Wij streven ernaar om onze leerlingen te omringen met een rijke en diverse taalomgeving, waarin ze hun taalvaardigheden kunnen ontwikkelen. We verbinden taal aan alle vakgebieden en activiteiten op school. Daarmee creëren we hoge verwachtingen, stimuleren we de taalontwikkeling en vergroten we de kansen voor onze leerlingen in hun verdere ontwikkeling. Dit is onder andere terug te zien in het geïntegreerde woordenschataanbod voor groep 1 t/m 8, de rijke teksten gericht op begrijpend luisteren en begrijpend lezen, debatteren in de bovenbouw en schoolbrede themaweken.

Opbrengstgericht werken

Het hebben van hoge, realistische verwachtingen draagt bij aan beter leren en een snellere ontwikkeling van leerlingen. Effectief omgaan met verschillen draait dan ook niet om het verlagen van doelen, maar om het versterken van de ondersteuning voor leerlingen die met een achterstand starten aan het onderwijs. Om Michelangelo te citeren: ‘Het grootste gevaar voor de meesten van ons is niet dat ons doel te hoog is en we het daardoor niet zullen halen, maar dat het te laag is en we het halen.’

Gezonde school

Gezonde School is een programma dat onderwijsprofessionals helpt om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken. Binnen dit programma kan je werken aan verschillende thema’s. Het Klinket is gestart met Bewegen en sporten: het verbetert niet alleen de gezondheid, motoriek en welbevinden van leerlingen, maar draagt ook bij aan hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. De basisschool is een belangrijke plek voor een positieve sport- en beweegrijke toekomst van ieder kind.

Kennismaken?

Wil je graag meer te weten komen, neem dan gerust contact op