Identiteit

Het Klinket is een open basisschool met een christelijke achtergrond. Wij geven vorm aan de christelijke waarden en normen door gezamenlijke vieringen, zoals Kerst en Pasen. Op onze school streven we ernaar dat ieder kind zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. 

Onze school is een Vreedzame School waarin aandacht besteed wordt aan sociale competentie, democratisch burgerschap en verschillende culturele achtergronden. Als Vreedzame School leggen we verbindingen met actuele thema’s.
Ons team staat voor een school en klas waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en leren open te staan voor de verschillen tussen mensen.

Samenwerking met ouders is voor ons essentieel. We streven naar open communicatie en betrokkenheid, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan de optimale ontwikkeling van iedere leerling.

De vreedzame school

We horen bij elkaar

In blok 1 staan de lessen in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

We lossen conflicten zelf op

In blok 2 leren de leerlingen het begrip ‘conflict’, en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten zelf oplossen.

We hebben oor voor elkaar

Blok 3 besteedt aandacht aan communicatie. Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen en inleven in een ander, actief luisteren en samenvatten.

We hebben hart voor elkaar

Blok 4 gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De vreedzame school streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin leerlingen “hart voor elkaar” hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de leerlingen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.

We dragen allemaal een steentje bij

Blok 5 gaat over verantwoordelijkheid. We willen graag dat de leerlingen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan als we de leerlingen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de leerlingen taken en verantwoordelijkheden. Een van de verantwoordelijkheden van leerlingen op Het Klinket is het werken als leerlingmediator. Dit zijn speciaal opgeleide leerlingen uit de bovenbouw. Zij helpen leerlingen bij het oplossen van conflicten. Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school en werken met klassencommissies.

Wij zijn allemaal anders

In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de leerlingen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen van gewoontes, seks en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De leerlingen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan.

Schoolgids 2023-2024

Download hier de schoolgids van dit jaar.

Onze naam

Waar komt de naam Klinket vandaan en waarom is juist voor deze naam gekozen? Deze illustratie geeft een impressie van een ‘Klinket’.

De naam Klinket staat voor een kleine deur in een grote deur, zoals dat vroeger veel voorkwam in de schuren van boerderijen op het platte land.
Op Het Klinket staan de deuren symbool voor de groei en ontwikkeling van de 4-jarige, die door de kleine deur de beschermde schoolomgeving binnenkomt en als 12-jarige de school via de grote deur verlaat en de uitdagingen van de toekomst aandurft.

Kennismaken?

Wil je graag meer te weten komen, neem dan gerust contact op